בקשה לקבלת הצעות מחיר - ליווי וייעוץ כלכלי ועריכת מכרזים

קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח ע"ר (להלן: "הקרן") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים בבקשה להציע הצעות עבור ליווי וייעוץ כלכלי ועריכת מכרזים, והכל בהתאם לאמור וכמפורט בבקשה לקבלת הצעות מחיר